Wzory przemysłowe

Wzór przemysłowy (design), prawo z rejestracji na wzór przemysłowy, postępowanie przed Urzędem Patentowym RP w sprawach o uzyskanie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego i utrzymanie jego ochrony

 


Ustawa Prawo własności przemysłowej statuuje, że organem właściwym do udzielania praw z rejestracji na wzory przemysłowe jest Urząd Patentowy RP, a pełnomocnikiem przedsiębiorcy w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony wzorów przemysłowych może być tylko rzecznik patentowy.Rzecznicy patentowi oferują kompleksowe usługi związane z: opracowaniem dokumentacji zgłoszeniowej wzorów przemysłowych, zgłaszaniem wzorów przemysłowych do ochrony, obroną zdolności rejestrowej zgłoszonych wzorów przemysłowych w postępowaniu przed Urzędami Patentowymi, a także nadzorowaniem terminów i wnoszeniem opłat za kolejne okresy ochrony zarejestrowanych wzorów przemysłowych. Usługi rzeczników patentowych obejmują także wszelkiego rodzaju ekspertyzy, badania i poszukiwania w wybranych bazach wzorów przemysłowych oraz opracowywanie opinii i analiz dotyczących podobieństwa wzorów przemysłowych.Wzór przemysłowy to nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. Wytworem podlegającym rejestracji jako wzór przemysłowy jest każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, w szczególności opakowanie, symbole graficzne i kroje pisma typograficznego, a także przedmiot złożony z wielu wymienialnych części. Ochronie poprzez rejestrację wzoru przemysłowego podlega również część składowa wytworu złożonego widoczna podczas zwykłego używania oraz część składowa mogąca być przedmiotem samodzielnego obrotu.Wzór przemysłowy podlegający rejestracji powinien charakteryzować się nowością i indywidualnym charakterem. Przy rozpatrywaniu cech nowości, za wzór szkodzący nowości uważa się taki wcześniejszy identyczny wzór przemysłowy, który różni się od wzoru rozpatrywanego jedynie nieistotnymi szczegółami. Rozpatrując natomiast przesłankę indywidualnego charakteru ocenia się, czy ogólne wrażenie wywołane na zorientowanym użytkowniku przez oceniany wzór przemysłowy różni się od ogólnego wrażenia wywołanego przez wzór wcześniejszy.  Przy ocenie indywidualnego charakteru wzoru przemysłowego bierze się pod uwagę zakres swobody twórczej przy opracowaniu wzoru.Przez uzyskanie prawa z rejestracji na wzór przemysłowy uprawniony nabywa prawo wyłącznego korzystania z wzoru w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Uprawniony może zakazać osobom trzecim wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu lub używania wytworu, w którym wzór jest zawarty lub składowania takiego wytworu dla takich celów.

Czas trwania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego wynosi maksymalnie dwadzieścia pięć lat od daty dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym.Zgłoszenie wzoru przemysłowego powinno w zawierać:
- podanie ze sformułowanym wnioskiem o udzielenie prawa z rejestracji, dane identyfikacyjne zgłaszającego, dane identyfikacyjne twórców, określenie przedmiotu zgłoszenia, wskazanie podstawy prawa do uzyskania prawa z rejestracji,
- ilustrację wzoru przemysłowego,
- opis wyjaśniający ilustrację wzoru przemysłowego na tyle jasno, aby możliwe było odtworzenie każdej postaci wzoru na podstawie ilustracji i wskazujący na cechy postaciowe, które wyróżniają zgłoszony wzór przemysłowy od innych znanych już wzorów.Ochrona wynikająca z prawa z rejestracji na wzór przemysłowy ma charakter terytorialny, co oznacza, że wzór jest chroniony tylko w tym kraju, w którym zostało udzielone to prawo.